LISTVIEW

1.     ListView

ListView là điu khin cho phép hin th danh sách các đi tưng. Mi đi tưng hin th trong ListView đưc gi là Item.

Item là đi tưng đưc to t lListViewItem. Mi Item có thuc tính Text là chui ký t hin th ct đu tiên trong ListView, mi Item có các SubItem hin th các ct tiếp theo trong ListView.

winforms bai8 03 PNG

Hình 2.51. Điều khiển ListView

Bảng 2.22. Một số thuộc tính thường dùng của ListView

Thuộc tính

Mô tả

View

Thuộc tính View quy định cách hiển thị các Item trong ListView. Thuộc tính View có 5 giá trị: Detail, LargeIcons, List, SmallIcons, Titles

MultiSelect

True/ False: Cho phép hoặc không cho phép chọn một lúc nhiều Item trong ListView

FullRowSelect

FullRowSelect khi chọn dòng dữ liệu hightlighted cả dòng hay chỉ ô được chọn

GridLines

GridLines nếu thiết lâp True sẽ hiển thị các dòng và cột dạng lưới, thiết lập False không hiển thị dạng lưới

SelectedItems

Trả về tập các Items được chọn trong ListView

LargeImageIcon

Gán đối tượng ImageList cho ListView

SmallImageIcon

Gán đối tượng ImageList cho ListView

FocusedItem.Index

Trả về chỉ số dòng được chọn trong ListView

SelectedIndices.Count

Trả về số lượng Item được chọn trong ListView

SelectedIndices

Trả về danh sách chỉ mục các Item được chọn

Items

Trả về các Item chứa trong ListView. Một số phương thức và thuộc tính thường dùng của ListView.

Count: Đếm số lượng Item trong L

Insert(i, <Item mới>): Chèn thêm Item mới vào vị trí i trong ListView

Add(<Item mới>): Thêm Item vào cuối ListView

Remove(<Item cần xóa>): Xóa Item khỏi ListView

RemoveAt(i): Xóa Item có chỉ số i khỏi ListView

Contains(<Item cần tìm>): Trả về True nếu tìm thấy trong ListView, trả về False nếu không có trong ListView

IndexOf(<Item cần tìm>): Nếu có trong ListView thì trả về chỉ số của item tìm thấy trong ListView, nếu không tìm thấy sẽ trả về -1

Bảng 2.23. Một số phương thức thường dùng của ListView

Phương thức

Mô tả

Clear()

Xóa tất cả các Item và Column trong ListView

Sort()

Sắp xếp các Item trong ListView

GetItemAt(x, y)

Lấy Item tại vị trí tọa độ x và y (x và y có thể lấy được thông qua sự kiện Click chuột)

Bảng 2.24. Một số sự kiện thường dùng của ListView

Sự kiện

Mô tả

SelectedIndexChanged

Sự kiện phát sinh khi có sự thay đổi về chỉ mục được chọn của Item trên ListView

ItemSelectionChanged

Sự kiện phát sinh khi có sự thay đổi lựa chọn một Item trên ListView

ItemCheck

Xảy ra khi trạng thái chọn của Item thay đổi

ColumnClick

Sự kiện phát sinh khi có sự thay đổi lựa chọn một Item trên ListView

MouseClick

Sự kiện phát sinh khi nhấp chuột chọn một Item trong ListView

2.     Ví dụ sử dụng điều khiển ListView

Trong ví d này s thc hin viết mt chương trình áp dng ListView và các thuc tính cũng như các s kin ca nó. C th s to giao din cho Form ging dưi đây, sau đó viết các s kin theo yêu cu.

winforms bai8 01 PNG

Hình 2.52. Thiết kế Form có sử dụng ListView

Yêu cu:

·       Button "Thêm": Khi ngưi dùng nhp xong tên phòng ban và sng nhân viên, sau đó nhn nút Button "Thêm" thì trong ListView s chèn mt dòng vào cui vi tên phòng ban và sng va nhp.

·       Button "Xóa": Khi ngưi dùng chn vào tên phòng ban cn xóa và nhn nút xóa thì s xóa phòng ban va chn trong ListView.

·       Button "Xóa hết": Khi ngưi dùng chn vào Button s xóa tt c các Item trong ListView.

·       Button "Thoát": Thông báo "Bn có mun thoát?" xác nhn ngưi dùng mun đóng Form hin hành, nếu chn Yes thì kết thúc chương trình thc thi, nếu chn No thì hy b lnh kết thúc.

Bây gi chúng ta s bt đu to giao din cho Form, c th s cn các điu khin sau:

·       3 Label đ hin th ni dung tương ng.

·       2 TextBox đ nhp ni dung cn thêm.

·       1 ListBox đ hin th thông tin.

·       4 Button vi 4 s kin khác nhau.

Sau khi to xong giao din cho Form, ta bt đu viết s kin cho các Button.

c 1: X lý s kin cho nút Button "Thêm", khi Click vào Button thì ni dung trong ô TextBox s đưc đưa vào trong ListBox cùng vi các điu kin ràng buc khác.

Ta s s dng string.IsNullOrEmpty() đ xét s kin trong trưng hp mt trong hai ô TextBox không có d liu thì s thông báo cho ngưi dùng biết.

Tiếp đến ta to mi mt ListViewItem, sau đó s dng thuc tính Items.Add() đ thêm ni dung t ô TextBox và s dng SubItems.Add() đ thêm vào ct tương ng.

Sau khi thêm ta cn xóa ni dung trong ô TextBox đã nhp bng cách s dng thuc tính Clear().

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if ((string.IsNullOrEmpty(txtTenphong.Text)) || (string.IsNullOrEmpty(txtSoluong.Text)))

            {

                MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ thông tin");

            }

            else

            {

                ListViewItem item = new ListViewItem();

                item.Text = txtTenphong.Text;

                listView1.Items.Add(item);

 

                ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new ListViewItem.ListViewSubItem(item, (txtSoluong.Text));

                item.SubItems.Add(subitem);

                txtTenphong.Clear();

                txtSoluong.Clear();

                txtTenphong.Focus();

            }

        }

Kết qu: Khi nhn vào Button "Thêm".

winforms bai8 02 PNG

c 2: X lý s kin cho Button "Xóa", khi chn mt Item và Click vào Button thì Item đó s đưc xóa khi ListView. Trưc khi xóa s hin th hp thoi hi ngưi dùng có mun xóa hay không?

Ta s dng SelectedItems.Count đ xét điu kin nếu tn ti Item trong ListView thì ta mi thc hin xóa, ngưc li nếu ListView rng thì thông báo cho ngưi dùng biết.

Tiếp đến ta s dng thuc tính Items.Remove() đ xóa phn t khi ListView.

private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (listView1.SelectedItems.Count > 0)

            {

                DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);

             if (dl == DialogResult.OK)

               listView1.Items.Remove(listView1.SelectedItems[0]);

            }

            else MessageBox.Show("Xóa lỗi");

        }

Kết qu: Khi nhn vào Button "Xóa".

winforms bai8 04 PNG

c 3: X lý s kin cho Button "Xóa hết", đi vi Button này thì khá đơn gin vì trong ListView có thuc tính thc hin vic này khá d dàng đó chính là thuc tính Clear().

1

2

3

4

private void btnXoahet_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            listView1.Items.Clear();

        }

c 4: X lý s kin cho Button "Thoát", tương t như các bài trưc đã thc hin, ta s s dng MessageBox đ hi ngưi dùng có mun thoát hay không, nếu Yes thì s dng Application.Exit() đ thoát, ngưc li chn No thì hy b lnh.

Kết qu: khi nhn Button "Thoát".

winforms bai8 05 PNG

Hình 2.53. Kết quả sử dụng ListView

Full Code:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

namespace cau2

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if ((string.IsNullOrEmpty(txtTenphong.Text)) || (string.IsNullOrEmpty(txtSoluong.Text)))

            {

                MessageBox.Show("Vui lòng điền đủ thông tin");

            }

            else

            {

                ListViewItem item = new ListViewItem();

                item.Text = txtTenphong.Text;

                listView1.Items.Add(item);

                ListViewItem.ListViewSubItem subitem = new ListViewItem.ListViewSubItem(item, (txtSoluong.Text));

                item.SubItems.Add(subitem);

                txtTenphong.Clear();

                txtSoluong.Clear();

                txtTenphong.Focus();

            }

        }

        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (listView1.SelectedItems.Count > 0)

            {

                DialogResult dl = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa", "canh bao", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Warning);

                if (dl == DialogResult.OK)

                  listView1.Items.Remove(listView1.SelectedItems[0]);

            }

            else MessageBox.Show("Xóa lỗi");

        }

        private void btnXoahet_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            listView1.Items.Clear();

        }

        private void btnthoat_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Application.Exit();

        }

    }

}

3.     Kết luận

ListView là mt điu khin đưc s dng rt nhiu trong vic qun lý d liu, hãy luyn tp tht nhiu đ có th s dng thành tho.