CÁC BƯỚC VIẾT ỨNG DỤNG WINDOWS FORM CĂN BẢN

1.    Windows Forms là gì?

Windowns Forms là thuật ngữ mô tả một ứng dụng được viết dùng .NET FrameWorrk và có giao diện người dùng Windows Forms (màn hình windows).

Mỗi màn hình windows cung cấp một giao diện giúp người dùng giao tiếp với ứng dụng. Giao diện này được gọi là giao diện đồ họa (GUI) của ứng dụng.

Là các ứng dụng windows chạy trên máy tính - mã lệnh thực thi ngay trên máy tính: Microsoft WordExcelAccessCalculatorYahooMail,... là các ứng dụng Windows Forms.

2.    Cách tạo một Windows Forms trên MicroSoft Visual Studio

Cài đặt Microsoft Visual Studio trên máy tính:

https://humgedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gis-mdc_humg_edu_vn/EpjVUwHJ-olHrVikVz7JqMQBT1foPs6V9JBhPRgeIme0CA?e=llXcBo

windowform bai1 01 png

Hình 2.1. Tải Microsoft Visual Studio

Download bản Community, đây là một bản miễn phí nhưng cũng có đầy đủ các chức năng quan trọng.

Tạo một project Winforms với Visual Studio:

Bước 1: Khởi động Visual Studio => chọn vào mục Create a new project để tạo một project mới.

windowform bai1 02 png

Hình 2.2. Tạo mới dự án

Bước 2: Sau khi chọn mục Create a new project thì một cửa sổ khác mở ra, trong đó có các platforms đã cài. Vì chúng ta sẽ lập trình winforms với c# nên sẽ chọn platforms Windows Forms App (.NET FrameWork) => Next.

windowform bai1 03 png

Hình 2.3. Chọn kiểu dự án

Bước 3: Sau khi chọn platforms một cửa sổ mới hiện ra, yêu cầu nhập thông tin cho project. Nhập các thông tin được yêu cầu rồi chọn create để tạo.

windowform bai1 04 png

Hình 2.4. Cấu hình dự án

Chờ một lúc cho hệ thống tạo project, quá trình tạo nhanh hay chậm tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn. Sau khi tạo xong thì màn hình ứng dụng sẽ như sau:

windowform bai1 05 png

Hình 2.5. Hình ảnh một dự án mới

3.    Các thuộc tính cơ bản trên Windows Forms Application

Trong phần này sẽ giới thiệu chi tiết các cửa sổ, thuộc tính trên ứng dụng Windows Forms Application.

windowform bai1 06 png

Hình 2.6. Tổng quan Visual Studio Interface

ToolBox

ToolBox là nơi chứa các điều khiển để thiết kế giao diện, để mở cửa sổ ToolBox, vào View | ToolBox (Ctrl + Alt + X).

C# cung cấp danh sách các Component/Control được liệt kê theo nhóm. Cho phép sử dụng thao tác kéo thả vào form để thiết kế giao diện cho chương trình.

Trong ToolBox có các nhóm điều khiển để thiết kế giao diện như sau:

windowform bai1 08 PNG

Hình 2.7. Các nhóm điều khiển trên thanh ToolBox

Form

Form là vùng để thiết kế giao diện, ta chọn nhấn dữ chuột trái kéo điều khiển vào form hoặc double click vào điều khiển muốn thiết kế. Các điều khiển còn được gọi là control hay component

windowform bai1 09 PNG

Hình 2.8. Hình ảnh một Form mới

Form được gọi là control "chứa" (vì nó có thể được chứa trong các control khác).

Properties

Properties là nơi thiết lập thuộc tính của các điều khiển, với mỗi điều khiển/ Control đều được cung cấp sẵn một danh sách các thuộc tính để các bạn có thể thiết lập.

Hầu hết giữa các điều khiển đều có những thuộc tính chung (giống nhau) và những thuộc tính riêng đặc trưng cho điều khiển đó.

windowform bai1 10 PNG

Hình 2.9. Cửa sổ các thuộc tính

Với mỗi điều khiển, để xuất hiện cửa sổ thiết lập thuộc tính chỉ cần nhấp chuộc phải lên điều khiển đó và chọn properties trong menu hiện ra.

Code window (cửa sổ viết code)

Cửa sổ viết code là nơi để chúng ta lập trình theo sự kiện của các điều kiển/Controls. Để bật cửa sổ này chỉ cần double click vào form, khi đó tự động nó sẽ được tạo.

windowform bai1 11 PNG

Hình 2.10. Cửa sổ viết code

Lập trình ứng dụng winforms là lập trình theo hướng sự kiện. Mỗi control có danh sách các sự kiện đi kèm, ta cần lập trình tương tác ở sự kiện nào thì phát sinh và viết code ở sự kiện đó.

Sự kiện sau khi phát sinh có tên dạng: [Tên control] _ [Tên sự kiện].

4.    Viết ứng dụng winforms đầu tiên

Phần này thực hiện viết một ứng dụng nhập xuất đơn giản với winforms, khi các bạn nhập vào tên của mình rồi nhấn vào nút "Hiển thị" thì một hộp thoại hiện ra với nội dung là tên của các bạn.

Bước 1: Tạo giao diện cho form

Trong bước này các bạn sẽ kéo thả các điều khiển trong ToolBox rồi thiết lập các thuộc tính cho nó.

windowform bai1 12 png

Hình 2.11. Thiết kế giao diện trên Form

Label: Để hiển thị văn bản kiểu text, trong trường hợp này sẽ hiển thị với nội dung là "Họ và Tên". Các bạn nhấp chuộc phải vào label chon properties, khi đó trên thanh properties ở góc dưới bên trái sẽ có thuộc tính tên là Text, đây là nơi để các bạn nhập nội dung cho label. Cùng với đó các bạn sẽ đặt tên cho label ở mục Name là "lb_hoten" để khi viết sự kiện chúng ta sẽ dễ dàng gọi nó ra.

windowform bai1 13 png

Hình 2.12. Gán thuộc tính cho các điều khiển

Textbox: Là nơi các bạn sẽ nhập nội dung, cụ thể là tên của các bạn hoặc tùy ý. Tương tự như label các bạn sẽ đặt Name là "txt_hoten".

Button: Đây là nút mà khi các bạn click vào thì một hộp thoại sẽ hiện ra. Tương tự như label các bạn cũng click chuột phải để vào properties và thay đổi nội dung cho button là "Hiển thị" và Name là "btn_hoten".

Sau khi tạo xong giao diện, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu tạo các sự kiện bằng code ở cửa sổ viết code.

Bước 2: Tạo sự kiện cho các điều khiển

Trong chương trình này chúng ta chỉ có một sự kiện duy nhất đó chính là khi người dùng nhấn vào nút "Hiển thị" thì một hộp thoại sẽ hiện ra với nội dung đã nhập trong ô Textbox.

Để viết sự kiện cho button, các bạn sẽ double click vào button, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo sự kiện cho các bạn ở cửa sổ viết code. Khi đó các bạn chỉ cần lập trình trong phần đó thì tự động điều khiển button sẽ nhận sự kiện. Sau khi double click vào button thì phần để viết sự kiện sẽ như sau:

windowform bai1 14 PNG

Hình 2.13. Mở cửa sổ viết code cho một sự kiện

Như các bạn thấy thì một phương thức được tạo ra với tên là "btn_hienthi_Click", trong đó "btn_hienthi" là tên mà chúng ta đã đặt, "Click" là sự kiện click chuột vào button.

Bây giờ việc đơn giản của chúng ta là sử dụng MessageBox.Show() để tạo hộp thoại, với nội dung chính là nội dung mà người dùng nhập ở ô Textbox.

1

2

3

4

private void btn_hienthi_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            MessageBox.Show("Tên của bạn là: " + txt_hoten.Text);

        }

Trong đó: txt_hoten chính là tên của Textbox mà chúng ta đã đặt lúc tạo giao diện, ".Text" chính là nội dung trong ô Textbox

Sau khi viết xong dòng lệnh này, các bạn lưu lại và Start thì sẽ được kết quả như sau:

windowform bai1 15 png

Hình 2.14. Kết quả thực thi chương trình đầu tiên

5.    Bài tập