CÚ PHÁP C# CƠ BẢN

1.     Quy tắc đặt tên trong C#

Thực ra những quy tắc này chúng ta tự đưa ra để phát triển dự án. Chẳng hạn như khi một dự án đưa ra mà cần phải có nhiều lập trình viên làm việc chung với nhau thì phải đưa ra một bộ chuẩn để đặt tên biến, tên hàm,... để khi nhìn vào đó các lập trình viên có thể dể dàng hiểu code của nhau.

Quy tắc chung:

·       Chúng ta nên khai báo tên có ý nghĩa và thực hiện đúng mục đích của nó.

·       Chúng ta không nên khai báo tên dài quá 20 ký tự, tên phải mang đầy đủ về mặt ý nghĩa của nó, không nên đặt tên quá ngắn ví dụ như i, j, k, a, b, c...(trừ khi đó là biến tạm)

·       Nên tránh đặt những cái tên tương tự như nhau, ví dụ Student và Students chúng ta không nên sử dụng chúng trong một class vì sẽ gây ra nhầm lẫn trong quá trình viết code.

·       Tránh đặt tên khó hiểu, gây nhầm lẫn về mặt ý nghĩa.

·       Hạn chế sử dụng tên viết tắt trừ khi đó là tên phổ biến được nhiều người biết đến hoặc phổ biến.

·       Tránh kết hợp nhiều ngôn ngữ khác nhau vào cùng một tên.

·       Tên không được trùng với từ khóa

·       Tên không được bắt đầu bằng số, ví dụ như:123Abc

·       Tên phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số ký tự như $, _, ... 

·       Tên tuyệt đối không được chứa khoảng trắng, nếu tên bao gồm nhiều từ thì nên phân cách bởi dấu _ cho dễ đọc.

·       Trong C# có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Đặt tên biến:

Tên biến cần đặt theo quy tắc chung, ngoài ra chúng ta cũng nên tuân thủ theo một số quy định sau:

·       Tên được viết theo quy tắc lạc đà (Camel case): theo quy tắc này thì chữ cái đầu tiên của biến được viết thường và các từ tiếp theo sau đó các chữ cái đầu tiên phải viết hoa. Ví dụ như: chieuDai, phuongVi,...

·       Sử dụng các tên biến có ý nghĩa, nêu lên được vai trò của nó. Ví dụ: khi đọc biến tinhChieuDai thì sẽ hiểu biến đó sẽ có nhiệm vụ lưu trữ giá trị chiều dài, còn khi đặt tên biến là a, b, c thì ngoài bạn ra thì khó có người thứ hai hiểu được nhiệm vụ của biến, đôi khi chính bản thân bạn sau 1 hay 2 tuần cũng không hiểu biến đó làm gì.

// nên đặt tên biến:

float chieuDai, phuongVi;

float deltaX, deltaY;

// không nên đặt tên biến kiểu:

int a, b, c;

long x, y, z;

Đặt tên hằng số:

Tên hằng số cần được đặt theo quy tắc chung, ngoài ra cần phải được viết hoa và nếu như hằng số có từ hai từ trở lên thì nên ngăn cách bởi dấu _. 

Ví dụ

 

// Tên hằng nên đặt:

const SO_PI = 3.14;

const SO_AVOGADRO = 6.022E23;

// Không nên đặt tên:

const pi = 3.14;

const a = 6.022E23;

Đặt tên phương thức:

Tên phương thức cần nêu được mục đích của phương thức, chúng ta sử dụng động từ hoặc một số cụm động từ để đặt tên cho phương thức như: Run, MoveUp, SendEmail,...

Đặt tên thuộc tính:

·       Tên thuộc tính được đặt theo quy tắc Pascal: theo quy tắc này thì chữ cái đầu tiên của mỗi từ đều được viết hoa. Ví dụ như: PhoneCustomer, AddressStudent,...

·       Tên thuộc tính nên sử dụng danh từ, tính từ hoặc cum danh từ sao cho nói lên ý nghĩa và vai trò của thuộc tính.

·       Có thể sử dụng tiền tố Boolean để đặt tên cho tên thuộc tính.

Ví dụ tên thuộc tính

 

// khai báo một thuộc tính MyHeight có kiểu dữ liệu int

public int MyHeight

{

    //trả về chiều cao của tôi

   return myHeight;

}

// Hay khai báo thuộc tính MyName có kiểu dữ liệu string

public string MyName

{

   return myName;

}

Đặt tên class, interface và Struct:

·       Tên được đặt theo quy tắc Pascal

·       Đối với tên class và struct: ta dùng danh từ hoặc cụm danh từ để đặt tên.

·       Nếu một class kế thừa một class cha, thì khi đặt tên của class kế thừa chúng ta nên kết thúc bằng tên của class cha.

·       Khi đặt tên interface thì nên sử dụng "I" đứng trước. Ví dụ: IFrame, IProduct,...

Ví dụ

//khai báo một hình chữ nhật có 3 thuộc tính

class HinhChuNhat

    {

        public double chieu_dai;

        public double chieu_rong;

    }

// Khai báo một interface di chuyển với 4 phương thức

public interface IMove

{

      public void up;

      public void down;

      public void left;

      public void right;

}

2.     Các từ khóa trong C#

Từ khóa là các từ dành riêng đã được định nghĩa trong C#, chúng ta không thể sử dụng chúng để đặt tên.

Bảng dưới đây trình bày các từ khóa có trong C# (khoảng 80 từ):

Bảng 1.1. Từ khóa của ngôn ngữ C#

Table

Description automatically generated

Ngoài ra còn có t khóa ng cnh (contextual keyword), đây là mt loi t khóa đưc s dng đ cung cp mt ý nghĩa c th trong mã nhưng nó không phi là danh t riêng:

Bảng 1.2. Các từ khóa ngữ cảnh

add

alias

ascending

descending

dynamic

from

get

global

group

into

join

let

orderby

partial (type)

Partial

remove

select

set

await

async