BIỂU THỨC

Nhng câu lnh mà thc hin vic đánh giá mt giá tr gi là biu thc. Mt phép gán mt giá tr cho mt biến cũng là mt biu thc:

          var1 = 24;

Trong câu lnh trên phép đánh giá hay đnh lưng chính là phép gán có giá tr là 24 cho biến var1. Lưu ý là toán t gán (‘=’) không phi là toán t so sánh. Do vy khi s dng toán t này thì biến bên trái s nhn giá tr ca phn bên phi. Các toán t ca ngôn ng C# như phép so sánh hay phép gán s đưc trình bày chi tiết trong mc toán t ca chương này.

Do var1 = 24 là mt biu thc đưc đnh giá tr là 24 nên biu thc này có th đưc xem như phn bên phi ca mt biu thc gán khác:

      var2 = var1 = 24;

Lnh này s đưc thc hin t bên phi sang khi đó biến var1 s nhn đưc giá tr là 24 và tiếp sau đó thì var2 cũng đưc nhn giá tr là 24. Do vy c hai biến đu cùng nhn mt giá tr là 24. Có th dùng lnh trên đ khi to nhiu biến có cùng mt giá tr như:

      a = b = c = d = 24;

Khoảng trắng (whitespace)

Trong ngôn ng C#, nhng khong trng, khong tab và các dòng đưc xem như là khong trng (whitespace), ging như tên gi vì ch xut hin nhng khong trng đ đi din cho các ký t đó. C# s b qua tt c các khong trng đó, do vy chúng ta có th viết như sau:

      var1 = 24;

hay

      var1  =     24;

và trình biên dch C# s xem hai câu lnh trên là hoàn toàn ging nhau. Tuy nhiên lưu ý là khong trng trong mt chui s không đưc b qua. Nếu chúng ta viết:

      WriteLine(“Xin chao!”);

mi khong trng gia hai ch “Xin” và “chao” đu đưc đi x bình thưng như các ký t khác trong chui.

Hu hết vic s dng khong trng như mt s tùy ý ca ngưi lp trình. Điu ct yếu là vic s dng khong trng s làm cho chương trình d nhìn d đc hơn cũng như khi ta viết mt văn bn trong MS Word nếu không trình bày tt thì s khó đc và gây mt cm tình cho ngưi xem. Còn đi vi trình biên dch thì vic dùng hay không dùng khong trng là không khác nhau.

Lưu ý khi s dng khong trng như sau:

          int x = 24;

tương t như:

          int x=24;

nhưng không ging như:

          intx=24;

Trình biên dch nhn biết đưc các khong trng hai bên ca phép gán là ph và có th b qua, nhưng khong trng gia khai báo kiu và tên biến thì không phi ph hay thêm mà bt buc phi có ti thiu mt khong trng. Điu này không có gì bt hp lý, vì khong trng cho phép trình biên dch nhn biết đưc t khoá int và không th nào nhn đưc intx.

Tương t như C/C++, trong C# câu lnh đưc kết thúc vi du chm phy ‘;’. Do vy có th mt câu lnh trên nhiu dòng, và mt dòng có th nhiu câu lnh nhưng nht thiết là hai câu lnh phi cách nhau mt du chm phy.