Windows Forms C++

Microsoft đã xóa mẫu WinForms C++/CLI bắt đầu từ VS2012 hoặc VS2013. Lời giải thích chính thức là họ muốn khuyến khích phát triển giao diện người dùng máy tính để bàn được quản lý trong C# hoặc VB và loại bỏ C++/CLI để làm chất kết dính giữa mã mặt sau gốc và giao diện người dùng được quản lý mã số.

Tuy nhiên vì một số lý do, vẫn còn nhiều người có lý do để tạo dự án Windows Forms loại C++/CLI, các bước sau đây sẽ hướng dẫn cách tạo ứng dụng Windows Forms C++/CLI trong Visual Studio 2019.

Cấu hình môi trường:

Sửa đổi trình cài đặt Visual Studio 2019 và đảm bảo Visual Studio đã cài đặt gói C++ với C++/CLR:

Tạo dự án mới:

1, Nếu bạn đã cài đặt tất cả gói và thành phần, hãy mở Visual Studio 2019 và tạo một dự án mới:

 

2, Trước tiên, cần cấu hình một số thuộc tính, nhấp chuột phải vào Project và chọn tùy chọn Properties :

 

 

Thêm mục mới:

1, Nhấp chuột phải vào dự án để thêm mục mới, chọn UI trong Visual C++ , sau đó chọn Windows Form :

 

Nói chung, bạn sẽ gặp lỗi như dưới đây trong bước này:

A computer screen shot of a computer

Description automatically generated

2, Đừng lo lắng, hãy đóng nó lại và thêm đoạn mã sau vào MyForm.cpp:

#include "MyForm.h"

 

using namespace System;

using namespace System::Windows::Forms;

 

[STAThreadAttribute]

void Main(array<String^>^ args) {

    Application::EnableVisualStyles();

    Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);

    ClrProject::MyForm form;    //ClrProject là tên project

    Application::Run(% form);

}

3, Lưu ClrProject và đóng Visual Studio, sau đó mở lại ClrProject. Lưu ý rằng khi mở lại ClrProject, F5 chạy trực tiếp ta có ngay MyForm:

4, Bây giờ có thể thiết kế ứng dụng của theo biểu mẫu Windows Form bằng cách nhấp đúp vào MyForm.h để mở Form:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Kết quả:

A screenshot of a computer

Description automatically generated